. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Sunday, July 7, 2013

ఏడబోయావు ఓ జాబిలమ్మా

మేఘమాలను ప్రాధేయపడ్డా నా జాబిలమ్మా
ఈ మూగ వీణ శృతి చేసినావే ఓ జాబిలమ్మా
నా మానసవీణ పలికించినావే నా జాబిలమ్మా
సుధామధురం చవి చూపినావే ఓ జాబిలమ్మా
సదా మాసిపోని స్మృతి నాకు నీవే... నా జాబిలమ్మా
ఏ తారల నడుమ నీవున్నవో నా జాబిలమ్మా
జాడతెమ్మని ఆకశమ్మను వేడుకున్నా ఓ జాబిలమ్మా
ఏ నీలిమబ్బులు కమ్మెనో తెలుపమని
ఏడబోయావు ఓ జాబిలమ్మా
ఏ మబ్బుల్లో దాగావు నా జాబిలమ్మా
ఎక్కడని వెతకను ఓ జాబిలమ్మా