. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Tuesday, July 2, 2013

గడచి పోయిన జ్ఞాపకాలు

దూరం అవుతున్న జ్ఞాపకాలు..
మనసులోంచి జారిపోతున్నాయి..
దూరం అవుతున్నాయి ఆత్రంగా పట్టు కోబోతే
మళ్ళీ జారిపోతున్నాయి..
ఇంకా దూరం ఔతున్నాయి జారి పోయిన జ్ఞపకాలను
పట్టుకోలేని..తిరిరాలేవని తెల్సినా..
అప్పుడప్పుడు చేస్తున్న పిచ్చి ప్రయత్నాలతో
ఉన్న కొన్ని జ్ఞాపకాలు జారిపోతున్నాయి
కాని ఇప్పుడు అర్దం అయింది 

గడచి పోయిన జ్ఞాపకాలు
తిరిగిరావు రాబోయిన ఆక్షనాల్ని

 పోగొట్టుకున్ననని అలస్యింగా తెల్సుకున్నాను