. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Wednesday, July 17, 2013

నన్ను కరిగించి కన్నీరుగా మార్చిందిగా

ఊహలతో బరువెక్కి
వాలినప్పుడు
 కలలు పొంగి కదిలినప్పుడు
 ఎదురు చూపుల్ని
 ఏమార్చినప్పుడు
 దిగులు దారుల్లో
 వెతికినప్పుడు
 నీటి సుడులై కరిగినప్పుడు
 తడి మెరుపులు
 మెరిసినప్పుడు
 ఉద్వేగపు వొడిలో
 సోలినప్పుడు
 మాటలెందుకులే కనులకు
 చూపు నన్ను కరిగించి 
కన్నీరుగా మార్చిందిగా