. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Saturday, January 5, 2008

వికసించిన కుసుమానివోమది అనే నదిలో ప్రవహించే అమౄతానివో

మంచి అనే ఉద్యానవనంలో వికసించిన కుసుమానివోమది అనే నదిలో ప్రవహించే అమౄతానివోమమత అనే అద్భుత అనుబంధానికి అంకురానివోమనసు పాడే సుమధుర గీతానికి పల్లవివో...మనసు అనే వేదికపై వయసు వేసే నౄత్యానివోవయసు వేసే నౄత్యానికే ఓ చక్కటి అభినయానివోజ్ఞాపకమను వేదికపై చెలరేగిన అలల తాకిడివోవెల్లువై తీరాన్నిచేరి అలసిపోయిన కడలి కెరటానివో...ఊహ అనే మహాసముద్రమో ఎగసిపడుతున్న అల నీవోస్వప్నమను నందన వనంలో నేను కట్టుకున్న సౌధానివోమమకార మను పూతోటలో సుగంధాలు వెదజల్లే పారిజాతానివోఅలంకారం అను హారంలో పొందికగా ఒదిగిపొయిన మణిపూసవో...చెలిమి అనీ పేరుతో నీవు కోరే చేయూతకునేను ఎల్లపుడూ సిద్ధంమైత్రి అనే మరోపేరుతోనైనా దరికిచేరితేకలిసి పయనిద్ధాంనిర్వచనం లేని ప్రేమకి కుడా ఓ అందమైనఅర్ధాన్నందించిన ఓ స్నేహమాఅంతేలేని నీ స్వరాజ్యంలో నాకు కూడాకాసింత చోటు కల్పించవూ....