. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Monday, April 25, 2016

అది రైతుబజార్ ఓ కుర్రోడు ఈవ్ టీజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఓ రైతు స్పందించిన తీరు అమోఘం- My Public Experment

అది రైతుబజార్....అందరు కూరగాయలు కోంటూ బిజిబిజి గా ఉంటారు 

అక్కడ ఓ అమ్మాయిని ఓ కుర్రోడు ఈవ్ టీజ్ చేస్తున్నప్పుడు అందరూ 

పట్టించకోక పోయినా అది రైతుబజార్....అందరు కూరగాయలు కోంటూ 

బిజిబిజి గా ఉంటారు అక్కడ ఓ అమ్మాయిని ఓ కుర్రోడు ఈవ్ టీజ్ 

చేస్తున్నప్పుడు అందరూ పట్టించకోక పోయినాఅదేంటో మీరూ చూడండి

Tuesday, April 12, 2016

ఓడి పోయాను గెలవలేనని తెల్సి గెలిపించలేని నీకోసం మనసు తడుముకొంటూనే వుంది

తెలియలేని దారుల్లో తచ్చాడడానికి
ఏ కాంతి తీగలూ వంచలేను..వెతకలేను 
తడి కంటి కాంతి ఇప్పటికేకనురెప్పలు 
నిన్ను ఇప్పటికీ వెతుకుతూనే వున్నాయి 

నామనస్సు  గాయాలకి
ఏ మందూ వెదకలేను...
కాలంతో తిరిగిన నీ పాదాల క్రింద
విధి అరిగిపోయింది...
నా జీవితం నలిగి పోయింది 
నన్ను నేను మర్చిపోయాను 
ఎక్కడ చూసినా నీవే కనిపిస్తున్నావు 
ఏ ఊహల్లో కూడా నీవే తచ్చాడుతున్నావు 
నాది కాని నీపై నాకు ఏ హక్కు లేదు 
కాని ఎందుకో మనసు నీకోసం 
తడుముకొంటూనే వుంది 
నీకోసం ప్రతి క్షనం తపన పడుతూనే వుంది 

చెక్కిళ్ళ చెరువు గట్లు తెగకముందే
జ్ఞాపకాళు  తవ్వి తీయాలి.
నీ నీడలోని జవసత్వాలు..
జార విఢిచి వెతుకూనే వున్నా 
ఇకనైనా నా తోడు కావాలి.
మనసు కోరుతూనే వుంది 
మది ఇప్పటికీ నిన్నే తలస్తూ వుంది 
నేనోడిపోయాను..నీ జోడు కావాలి
నిన్నెన్నటికీ పొందలేను 
నేవు ఎప్పటికీ నాదానివి కాదు 
నేను ఓడి పోయాని దారునంగా 
గెలవలేను అని తెల్సు 
నీవు గెలిపించడానికి సిద్దంగా లేవు 
నేకు ఇష్ట మైన వాల్లు గెలవాలి 
వాల గెలుపు లో నా వోటమి నీకు కావాలి 
నీకు నా ఓటపిలో ఆనందం వుంది 
నా పతనం కోరుకుంటూన్న నీ మనసు 
కోరిక తీరాలి అందుకే తలవొంచాను   
నా తల తెగ గొట్టాలని చూస్తున్నా 
మౌనంగా మనసు లో భాదను భరిస్తూ 
ఎన్నాలని భరించను నేను మనిషినే కదా 
ఓడి పోయాను  గెలవలేనని తెల్సి 
గెలిపించలేని నీకోసం మనసు తడుముకొంటూనే వుంది