. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Tuesday, November 29, 2016

తెలుగమ్మాయి హ్రుదయంలో భావాలు

నేను తట్టుకోలేనంతగా ప్రేమించకు
నాకు అందనంత  దూరంగా నీవు ఉండకు
నువ్వు ప్రేమించలేనంత నిన్ను ప్రేమించానని
నీ ప్రేమని నాకు చెప్పడం మరువకు..

నేను లేని ఒంటరితనాన్ని ఊహించకు

నన్ను తలచి మౌనంగా రోధించకు
నా ప్రేమని నీవు మరిచే ప్రయత్నం చేస్తూ
నిన్ను మరువమని నన్ను శపించకు..
------ అప్పుడు-ఇప్పుడు -----------
నేనెరిగిన కార్యం కేవలం నీ అడుగు నీడలో నేను

అప్పుడు దగ్గరై దూరం, ఇప్పుడు దూరమే దూరం

ఈ నిరీక్షణలో నేను ఏమౌతానో అన్న చింతలేదు

అప్పటి ధ్యాసలో ఇప్పుడు శ్వాసపీలుస్తున్నా

కాలమిచ్చే తీర్పుకి పర్యవసానం ఏమౌనని భాధ

దూరమవలేక భాధప్పుడు, దూరమై వ్యధిప్పుడు

ఆశలేం అందనంతెత్తులో ఎక్కి కూర్చుని లేవు

ఆశలప్పుడు అడియాశలే, ఇప్పుడదే బాటన్నాయి

---------- నాకు తెలిసింది ------------------
నేనెరిగిన చర్య కేవలం నీ అడుగు నీడలో నేను

అప్పుడు దగ్గరై దూరం, ఇప్పుడు దూరమే దూరం

ఈ నిరీక్షణలో నేను ఏమౌతానో అన్న చింతలేదు

అప్పుడున్న ధ్యాసలోనే ఇప్పుడు శ్వాసపీలుస్తున్నా!

కాలం ఇచ్చే తీర్పుకి పర్యవసానం ఏమౌనని భాధ

దూరమవలేక భాధప్పుడు, ఇప్పుడు దూరమై వ్యధ

నా ఆశలేం అందనంతెత్తులో ఎక్కి కూర్చుని లేవు

ఆశలప్పుడూ అడియాశలే, ఇప్పుడదే బాటన్నాయి!

source ;-http://telugammaye.blogspot.in/