. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Tuesday, July 23, 2013

నువు వినగలిగితే నా గుండె శబ్దాన్ని విను

నువు వినగలిగితే
నా గుండె శబ్దాన్ని విను
అది ఏడుస్తోందని
నీకు మాత్రమే తెలుస్తుంది
నువు చూడగలిగితే
నా అంతరాత్మలోకి తొంగి చూడు
నువు లేని ఆత్మ
మండిపోతూ కనిపిస్తుంది
నువు చదవగలిగితే
నా తలలోకి దూరిపో
నేనెంతగా నిన్ను
కోల్పోయానో తెలుస్తుంది
నువు నా నాడులలో
ఉరకలెత్తే రక్తాన్ని చూస్తే
అది ఎవరి కోసం
తాపత్రయ పడుతోందో తెలుస్తుంది.
నువు నా కళ్ళల్లోకి చూస్తే
వాటి వెనక విశాదం కనిపిస్తుంది
ఆ విశాదానికి కారణమైన నీవు
నాకు అందనంత దూరం లో ఉన్నావు.