. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Sunday, April 28, 2013

అద్బుతమైన స్వచ్చమైన స్నేహం ఎక్కడ దొరుకుతుందొ కాస్త చెప్పారా ప్లీజ్

స్నేహం అంటే ఓ విడదీయని బందం స్నేహం అంటే మనసులో గాయానికి మందు స్నేహం అంటే ఆవేదనలో ఓదార్పు స్నేహం అంటే ఆశలో శ్వాస స్నేహం అంటే నిట్టూర్పులో ఓర్పు స్నేహం అంటే మనస్సులో తియ్యటి అనుబూతి స్నేహం అంటే భాదలో వచ్చే కన్నీటికి ఓదార్పు,. స్నేహం అంటే వసంతంలో చిరుజల్లు స్నేహం అంటే మదిలో రేగే భావాలకు ఓ రాగం స్నేహం అంటే మనస్సుకు ఉల్లాసం స్నేహం అంటే నీకేంజరిగినా నేనున్నా అంటు ఓదైర్యిం స్నేహం అంటే ఓ దీమా..కదా ఈ స్నేహం గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే ఇలాంటి స్వచ్చమైన స్నహం ఉందా.. స్నేహం అంటారు.. ఎవరి కోసమో ఆస్నేహాన్ని భాదపెడటారు అప్పటిదాకా గుర్తుకు రాని తప్పులు ఎంచుతారు పరిదులు అంటూ మాట్లాడుతారు. పరిచయం అయినప్పుడు లేనిపరిదులు ఇప్పుడెలా వాస్తాయి ప్రేమకు స్నేహాని కి కూడా వయస్సు ఉంటుందా.. ఇష్టం లేదని చెవ్పకుండా చెప్పుకునే కారనాలు ..? నాలుకకే నరం లేదనుకుంటాం.. కోందరి మనస్సులకు నరముండదు వాళ్ళుఎలాగైనా మాట్లాడుతారు ఇష్టం ఉన్నప్పూ ఒకలా ఇష్టం లేనప్పుడు ఒకలా తన కిష్టమైన స్నేహితుడు భాదపడినా వాళ్ళకు చీమకుట్టినట్టు ఉండదు ఇంత అద్బుతమైన స్వచ్చమైన స్నేహం ఎక్కడ దొరుకుతుందొ కాస్త చెప్పారా ప్లీజ్