. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Sunday, April 28, 2013

నీకసలు స్నేహం విలువ తెలుసా

స్నేహాన్ని 
పువ్వుతో పోల్చకు
వాడిపోతుంది
ఆకుతో పోల్చకు రాలిపోతుంది
మంచుతో పోల్చకు కరిగి పోతుంది
నీ చిరునవ్వుతో పోల్చు
శాశ్వతంగా నిలిచివుంటుంది.
గొంతులో ప్రాణం ఉన్నంత వరకు

అయినా నాస్నేహం విలువ తెలిస్తే
నీవిలా ఎందుకు చేస్తావు నా పిచ్చిగాని  

స్నేహం బాగుండాలని ప్రాణం ఇచ్చేవాళ్ళను చూసాను
ప్రతిక్షనం నరకం చూపిస్తూ అవమానించే నిన్ను చూస్తుంటే
ఏమనాలో ..అర్దంకావడంలేదు...అంతలా మారావెందుకో
ఒకప్పుడూ నీస్నేహంలో తడచి ముద్దవ్వాలని ఎదురు చూసాను
ఇప్పుడు నాకు చేసిన అవమానానికి చేస్తున్న అవమానానికి
చస్తూ బ్రతుకుతున్నా నిన్నేమనాలో తెలీక ఇదా స్నేహం అంటే ప్రియా