. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Monday, April 22, 2013

రాయాలనిపిస్తోంది.......?

రాయాలనిపిస్తోంది.......
పచ్చని కొమ్మని చూసి
విచ్చిన పువ్వుని చూసి
వయసు ఊయల ఊగుతు ఉంటె
మనసులో ఉహాలు ఎగురుతూ....ఉంటె
పరువపు పండును చిలక కొరుకుతూ ఉంటె
బుగ్గపై సిగ్గు ఎర్రగా.... పండుతు ఉంటె
తొలి వలపు సోయగాల ఊసులు...
కొన్ని భావాలు నా పెదవులు పలకలేనప్పుడు
నీ తలపులతో నా మది మూగగా 

రోదిస్తున్నప్పుడు రాయాలనిపిస్తుంది.