. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Friday, April 19, 2013

నువ్వు లేక...నవ్వలేక ఉన్నా నిలా...ఏకాకిలా...

నువ్వు లేక...నువ్వు లేక...
నువ్వు లేక...ఉన్నా నిలా...ఏకాకిలా...
ఎన్నో వసంతాల నడుమ
నేనొక శిశిరాన్ని
చిగురు లేక పలుకు లేక
పాడింది కోయిల ఓ..విశాదగీతిక
నా కలలన్ని అలలతో కలసి తీరాన్ని చేరుతున్నాయి.
కొన్ని వెనక్కు నెట్టబడి సముద్ర అంతర్బాగాన్ని చేరుతున్నాయి.
తీరాన్ని చేరిన కలలలో నేను నిన్ను వెతుకుతూ...ఉంటె
అంతర్బాగంలో చేరిన కలలలో ఎవరో..నన్ను వెతుకుతూ...ఉన్నారు.