. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Thursday, April 25, 2013

నేనేంటో తెలుస్తుకుంటే నీవిలా చేయవేమో

నిదుర రాని రేయిలో
పురుడు పోసుకున్న వేదనలు

నివుగప్పిన నిజంకాని నిజాలు
ఎవరు చూసారు గనుక....
జారుతున్న కన్నీటిలో
రేపటి స్వప్నాలు ఉన్నాయని
ఎవరికీ తెలుసు గనుక...
చిరునవ్వుల వెనుక
రాసుకుంటున్న మంటల వేడి
ఎవరిని తాకింది గనుక....
నేనేంటో...........తెలియడానికి.

నీవు తెల్సుకోవాలని ఒక్కక్షనం ఆలో చిస్తే
కన్నీటి కారనాలన్నిటిలో నిజాలు తెలిసేయి
నేనేంటో తెలుస్తుకుంటే నీవిలా చేయవేమో
అయినా నాగురించి అన్నీ తెల్సి చేసావా
తెల్సుకోలేక చేసావా ..
ఏముందిలే అని చేశావా ఎందుకిలా చేశావు  

నీవు నాగురించి తెల్సుకోలేకపోవడం వెనుక
కన్నీటి ధారల లు దారి తెలియని నా కన్నీటికి
కారనం తెల్సుకుంటే ఇలా చేఅవని నా గుండే చెబుతోంది