. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Tuesday, April 16, 2013

నీవు పెట్టిన ముద్దులు ఇంకా నాగుండెళ్ళో అలజడి సృష్టిస్తూనే ఉన్నాయి ప్రియా 

నీ ఒక్క ముద్దు
నా కళ్ళల్లో మెరుపులు సృష్టిస్తుంది
నీ ఒక్క ముద్దు
నన్నేడిపిస్తుంది
నీ ఒక్క ముద్దు
చెరగని చిరునవ్వులు తెస్తుంది
నీ ఒక్క ముద్దు
నన్ను మృగంలా మారుస్తుంది
నీ ఒక్క ముద్దు
నా గుండెల్ని మండిస్తుంది
నీ ఒక్క ముద్దు
చీకటిలో వెలుగవుతుంది
నీ ఒక్క ముద్దు
నా శరీరం మొత్తం కంపిస్తుంది
నీ ఒక్క ముద్దు
నన్ను అగాధం లోకి తోస్తుంది
నీ ఒక్క ముద్దు
నా ఆత్మను బందిస్తుంది
నీ ఒక్క ముద్దు
సకలం మాన్పుతుంది
నీ ఒక్క ముద్దు
ఎల్లప్పుడూ స్వచ్చతనిస్తుంది
నీ ఒక్క ముద్దు
కావలసినంత శక్తినిస్తుంది
నీ ఒక్క ముద్దు
ఈ ప్రేమను నిజం చేస్తుంది.

అప్పుడు పెట్టిన ఆముద్దులన్నీ ఎమైయ్యాయి ప్రియా