. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Sunday, April 21, 2013

ఏకాంతన్నే ప్రేమిస్తానని ఎప్పటిలాగే ...

ఏం చెప్పనులే ఇక విరిగింది మనసని .......
నన్ను పొమ్మంది నా ప్రాణామేనని........
నన్ను ముంచే నది నా కన్నీటిదేనని..........

ఏం చెప్పనులే..
మనిషి కాలిపోయేది చితిలోనేనని ....
మనసే కలిపోయక మిగిలేదేముందని .......
తనువు మనసు నిండాయి జ్ఞాపకాలతోనే నని........
మరిచే దారి తెలియక మానై నిలిచానని .......

ఏం చెప్పనులే...
ఏకాంతన్నే ప్రేమిస్తానని ఎప్పటిలాగే ...

ఇక ఏ బంధాన్ని నమ్మను పొమ్మని ...ఏం చెప్పనులే.
పున్నమి వెలుగులు మింగేసేది అమావాస్య రాత్రేనని .......
అంతకు మించిన చికటినేదో నాకోదిలేసావని..........
నీకోసం ఏడ్చిన రోజే నవ్వాలే నేనేంటో నని ......
నా కంట్లో నీటిని చూసి ఎన్నాళ్ళైందో ఏంటో నని .....

ఏం చెప్పనులే.
ఏకాంతన్నే ప్రేమిస్తానని ఎప్పటిలాగే ...

ఇక ఏ బంధాన్ని నమ్మను.
ఏం చెప్పనులే