. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Saturday, April 27, 2013

అందరిలో నిన్ను మంచిగా చెప్పుకోవాలంటే నన్ను దోషిని చేయాలేమో ప్రియా

పాత ఐడీ "డీ యాక్టివేట్" చేసి
కొత్త ఐడిలో నన్ను బ్లాక్ చేసి
అందరిలో నన్ను దోషిని చేసిమాట్లాడుతున్నావు
ఆనోట ఈ నోట అందరు అడుగుతున్నారు
ఇంతలా  నమ్మిన నీకు ఏమిచ్చి రుణం 

తీర్పుకోగలను చెప్పు
అందరిలో నిన్ను మంచిగా చెప్పుకోవాలంటే 
నన్ను దోషిని చేయాలేమో