. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Friday, April 26, 2013

నీకోసం నాతో నేను యుద్ధం చేసేదీ ....గాయపడేదీ నేనే... ప్రియా

నీ తలపులు కలలోను కలవరపెడుతుంటే...
నిద్రలేని రాత్రుల్ల  సాక్షిగా నీకోసం  నా ఆవేదన
నన్ను నేను ఓదార్చుకోలేక నాలో నేను
లోలోపలే నా పై కలబడుతున్న
నీ జ్ఞాపకాలను తడుముతూ నాకన్నీటికి
సమాదంనం ఎమని చెబుతావు ప్రియా

నీ తలుపులు రేపే
నా ఈ నిశ్శబ్ధయుద్దంలో..
ఒంటరిగా పోరాడుతున్నా నా  మనస్సుతో
యుద్ధం చేసేదీ నేనే....
గాయపడేదీ నేనే... ప్రియా
నాకూ గాయపడాలని లేదు
ఎప్పుడూ విజయం సాదించాలని ఉంది కాని అది
సాద్యిం కాదని ఇప్పుడిప్పుడే తెలుస్తుంది ప్రియా
నీవిషయంలో ఎప్పుడూ ఓటమిని గుండెలపై వేసుకొని
నీకోసం భారంగా తిరుగుతున్నా ప్రియా