. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Friday, April 12, 2013

నా మనసుని నువ్వైనా ఓ సారి బుజ్జగించలేవా?ప్రియానగరమంతా నిదురోయే
ఈ నడిరేయివేల
 నీ జ్ఞాపకాలు నన్ను 
పదే పదే తట్టి లేపుతున్నాయి 
ఆరు బయట వీస్తున్న 
చల్ల గాలులు నన్ను 
 నిన్ను గుర్తుచేస్తున్నాయి 
మనమాటల మూటలు విప్పి 
సాయం సమయాన నీవు పెట్టిన " ముద్దులు .".. 
ఏలా మర్చిపోను ప్రియా
నేను భాపడుతున్న క్షనాన 
ఓదారుస్తున్నప్పటికి మనజ్ఞాపకాలు
నీ తీయనిపలకరింపునే కోరుకుంటుంది! 
ఎన్నటికీ నిను చేరలేనని తెలిసినా మాట వినని 
నా  మనసుని నువ్వైనా ఓ సారి బుజ్జగించలేవా?
సాయంవేలల్లో నీవు మాట్లాడిన ప్రతిమాట..
గుర్తుకొచ్చి గుండెళ్ళో అలజడి
ఎక్కడీకి వెళ్ళినా నన్ను గుర్తుపెట్టుకొని 

నాకోసం మాట్లాడిన క్షనాలు
కళ్ళముందునుంచి ఎవ్వరో లాక్కెలుతున్నారా, 

లాకేళ్ళారా ప్రియా
రగిలే ఈ చీకటికి కరిగిపోతున్న నా జీవితంలో
నీ జ్ఞాపకాఅను  మరువలేక 

నా మనసు వేదన పడుతుంది నీకోసం ప్రియా