. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Wednesday, April 24, 2013

నా జ్ఞాపకాలన్నిటిని నిర్దాక్ష్యిన్యంగా చిదిమేస్తుంటే మాటలు రాక మౌనంగా చూస్తునే ఉన్నా ప్రియా

మనమధ్య దూరాన్ని కరిగించాక
మనమెవరో తెలియని తన్మయత్వంలోకి
మనం జారినప్పుడు
నిజంలాంటి కలలోనో కలలాంటి
నిజంలోనో కన్నీరై జారి
నీ చెక్కిల్లను తాకాలని 

తపన పడుతుంటా ప్రియా
మనసు నాతో....చెప్పే ఉసులు...
పెదవులు చాటున 

మూగగా పలికే కోటి రాగాలు....
లిపిలేని మౌన భాషలు 

ఊసులుగామారుతున్నా ఎందుకో
ప్రకృతి నుంచి పొందే వింత అనుభూతులు....
మౌనం నా చుట్టూ చేరినప్పుడు 

నా కలం రాసే మాటలు....
ఎన్నో ఎన్నో ఎన్నెన్నో..కాలిన గాయంగా 

మిగిలిపోయానెందుకో
జ్ఞపకాలన్నిటినీ....పదిలంగా...

ండాలనే..ఉంచుకోవాలని చూస్తున్నా
వాటిని జాగ్రత్తాగా పట్టుకున్నావనుకున్నా..

ఆ తియ్యని జ్ఞాపకాలన్నిటిని
నిర్దాక్ష్యిన్యంగా చిదిమేస్తుంటే మాటలు రాక 

మౌనంగా చూస్తునే ఉన్నా ప్రియా