. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Sunday, April 28, 2013

గుప్పెడు జ్ఞాపకాలను వెంటేసుకొని అవే నిజాలని బ్రమపడ్డానేమో

గుప్పెడు జ్ఞాపకాలను వెంటేసుకొని
అవే నిజాలని బ్రమపడ్డానేమో మనసా
నిజాన్ని తెల్సుకోలేక..అబద్దాన్ని నమ్మలేక..
జరుగుతున్న వాస్తవన్ని వంట బట్టించుకోలేక
గుండేలో నుంచి వస్తున్న దుక్కాని ఆపుకోలేక..

పొర్లివస్తున్న దుక్కాన్ని తట్టుకోలేక
నీవు నన్ను ఓడించావన్న నిజాన్ని ఇప్పటికీ నమ్మలేక
నాలో నేను మిగిలిఉన్నానో తెల్సుకోలేక
నాకు నేనుగా నీదగ్గపోగొట్టూకున్న జీవితాన్ని 

తెచ్చుకోలేక చావలేక బ్రతకలేక గుప్పెడు మనసును చంపుకోలేక
గుండేల పై ప్రతిక్షనం దాడిచేస్తున్న నీ గుప్పెడు జ్ఞాపకాల దాడికి
నేను ప్రతిక్షనం చస్తు బ్రతుకుతున్నాప్రియా అంతకంటే ఏం చేయగలను చెప్పు