. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Saturday, April 27, 2013

గుండె పగిలిపోయేలా అవమానించు ప్లీజ్ ప్రియా

నాలోకి నువ్వు
నీలోకి నేను ఆవహించి
ఈ రాత్రి
మనకు బదులుగా
మన మన మనస్సులు కల్సిన వేళ
అలా వెళ్ళిన చీకటి రాత్రి

చీకటిని కాల్చిన
ఆ కాటి కాపరుల్లా  జాబిల్లి కాంతిలో
మనసనే శవాన్ని కాలుస్తున్నా

ఇలా కాలేలాలేదు
నీకు తెల్సుగా అది కాలాలంటే
గుండెలు మండేట్టు అవమానించు
ఎవరిదగ్గరో.. గుండెలు పగిలేట్టు

అవమానించడం నీకు అలవాటేగా
ఆగాయం చాలడంలేదు 
ఇంకా ఇంకా ఒకేఒక్క దెబ్బకు
గుండె పగిలిపోయేలా అవమానించు ప్లీజ్ ప్రియా