. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Saturday, April 20, 2013

బొమ్మకు జీవంపోసి ఆడుకున్నతసేపు ఆడుకొని వదిలేశావెందుకో ప్రియా


ఊహిచకుండా వాస్తవమై తనొచ్చింది
ఎర్రటి ఎండలో చిరుజల్లులా
వేడి నిట్టూర్పులమద్యి
వేదించే జ్ఞాపకాలతో ఉన్న నన్ను

గుండె సిదిలమై శిల్పంగా మారిన క్షనాన
నన్నో బొమ్మగా మార్చి
అబొమ్మకు అందమైన బావాలు కూర్చి
శిల్పాన్ని బొమ్నను చేసి
ఆబొమ్మకు ఆశలు రేపి
స్నేమనే ఊపితో
ప్రేమనే ఆయువుని ఇచ్చి

యిక ఎప్పటిలాగే చికటే తోడైయ్యింది
చెత్తైన మనస్సు మూగగా రోదిస్తుంది
అలవాటుగా ...చేయని పొరపాటుకు
మళ్ళీ జీవం ఉన్న శిల్పంగా మారిన బొమ్మ
ఆ బొమ్మతో
ఆడుకున్నంత సేపుఆడుకుని
అరలో నన్ను విసిరేసి
ఎప్పటిలాగే, అలాగే
అందరిలాగే నిర్దయగా
నన్నొదిలి
తను వెళ్లిపోయింది
గూటిలో ఒంటరిగా ఉన్న బొమ్మకి
భయం .... వేస్తే
దిగులు ... వేస్తే
బెంగగా .. ఉంటె
ఆ బొమ్మకు నీవే గుర్తుకొస్తుంటే
ఏం చేయాలి, ఎవరికి
ఏమని చెప్పుకోవాలి ప్రియా

ఆబొమ్మను అక్కడికక్కడే తగలబెట్టి ఉంటే
ఇన్ని భయాలు భాదలు కష్టాలు కన్నీల్లు ఉండేవి కాదేమో ప్రియా