. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Wednesday, April 17, 2013

కలకాలం నిలచి ఉండే స్నేహం కావాలి...?

నూరేళ్ళూ నిలిచే స్నేహ౦ కావాలి కన్నుల్లో నన్ను దాచే నేస్త౦ కావాలి గు౦డెలో ఒదిగిపోయే౦దుకు ప్రేయసి కావాలి ఇన్ని అబద్దాలు ఎలా నిజం అవ్వాలి.. మనసు తెలుసుకొని అవకాశంచూసుకునేవాళ్ళున్నారు... పరిస్థితులను బట్టి ప్రేమ మారుతుందా.. స్నేహం జారిపోతుందా... తాను కోరుకున్న దాన్ని కోసం ఏన్నో డ్రామాలు ఆడేవారు కొందరు.. ఎదుటి మనిషి వ్యక్తిత్వం తెలిసి కూడా మారేవాళ్ళు మరికొందరు.. ఇక్కడ నీతి నిజాయితీ ప్రేమ కు చోటులేదు..నటనకావాలి.. అలాంటి వాళ్లనే నమ్ముతారు... ఎదుటివాళ్ళు భాదపడ్డా వాళ్ళ కవరసం లేదు ప్రేమకోసం నీజాయితీగా పరితపిస్తున్న మనసును ఎందుకు అర్దంచేసుకోరో తెలీదు.. ఆ నిజాయితీ ప్రేమ చావుకు దగ్గరపడ్డా వాళ్ళకనవసరం అలా అలా ఎలా ఉంటారు ప్రియా..
వక్తిత్వం మార్చుకొని వక్తితత్వాన్ని అనుమానిస్తున్న నిన్ను ఏమనాలిరా... నీ పరిచయం నన్నో పిరికి వానిగా మర్చింది.. ఇప్పటికీ నీకెమౌతుందోని బెంగ.. నీవు నాదగ్గరలేకున్నా .. నా దానివి కాదని వెళ్ళీనా తీరని ఈ బెంగ ఏన్నాళ్ళో. బంగ పడ్డా బెంగ పడ్డా నన్ను ఏమర్చావు.. నేనేమౌతానొన్న ఆలోచనలేకుండా.. అన్ని మాటలు మాట్లాడుకున్నాం .. మాటలప్రవాహాన్నికి అడ్డేలేని రొజులు మర్చిపోయావా.. అలా రోజులు గడచి బాధను నాకు విదిల్చి.. ఇవేరోజులు ఓసారి గుర్తు తెచ్చుకో ప్రియా... అవన్నీ గుర్తుంటే నీవిలా ఎందుకుటావులే అంతా నా బ్రమ నీకు నేను గుర్తుండటామా...ఇది చాలా పెద్ద జోక్ కదానీకు.. అన్ని మాటలు మాట్లాడుకున్న మనం ఇప్పుడు చిన్న మాటా మాట్లాడ లేని స్థితిలో నీవు.. ఒక్కసారి చిన్న మాట్లాడతావని ఎదురుచూస్తూ నేను చీ అనిపిస్తుందా నీకు.. అప్పుడలా ఇప్పుడిలా స్వార్దం నిండిన నీమనస్సులో నాకు చోటులేదుకదా.. నా జీవితంలో కి ప్రవేసించినప్పుడే నీకు తెలుసు ఇలా జరుగుతుందని.. తెల్సి నిజంగా స్నేహం చేసావా నటించావో తెలీదు అన్నీ నిజం అని నమ్మా.. ఇదిగో ఇప్పుడు నేను అనుబవిస్తున్నా .. నీవెందుకిలా చేశావంటో రోదిస్తూ.. ఇవన్నీ నీకు తెల్సు కాని .. వద్దులే " ఐయితే ఎంటంటా " అంటావు ఏంటో ఈరోజు మనసంతా గందరగోళంగా వుంది అయినా ఎంచేయగలనులే ఏ స్నేహ౦ నాకొద్దు ఏ బ౦ధ౦ వెయ్యొద్దు స్నేహ౦ కాల౦తో చేజారిపోతు౦టే బ౦ధ౦ దూర౦తో ముడివీడిపోతు౦టే ఏ స౦తోష౦ అయినా విషాద౦గా మిగిలిపోతు౦ది చిన్ని ఆన౦ద౦ సయిత౦ ఎ౦డమావిలా మారిపోతు౦ది అ౦దుకే... ఏ స్నేహ౦ నాకొద్దు... ఏ బ౦ధ౦ నాకొద్దు