. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Sunday, April 28, 2013

నాలో నేను తన్నుక చస్తున్నా నీకోసం

నీకూ నాకూ  మధ్య
లెక్కే లేని అడుగుల దూరం
తడబడుతున్న నా అడుగుల సాక్షిగా
నాలో నేను తన్నుక చస్తున్నా నీకోసం
కనిపించవని తెల్సి వెతుకులాట మొదలు పెట్టాను

అయినా సరే...
కనుపాపల ముందు, రెప్పల వెనుక
నీ రూపం ప్రతినిమిషం.
కదిలాడుతుండగా
నీవు ఎదురుగా ఉండాలా
నీ రూపంచాలు నాహృదిలో నీతో మాట్లాడేందుకు ప్రియా


మాటలు మంచు బిందువులై చేజారిపోయాఎప్పుడో
ఎదను బీడుగా మార్చి ఏమార్చావు అయినా
నీకోసం వెతకడం మానదుగా నా పిచ్చిమనస్సు ప్రియా