. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Monday, April 29, 2013

నాలోనుంచి నేను దూరం అవుతాను ..నీకు నేను దగ్గర కాలేనప్పుడు

నాకు నేనే మౌనం వహిస్తాను
నా పలుకులు నిన్ను  భాధించినప్పుడు...
నాకు నేనే శిక్ష విధించుకుంటాను
నాకు నేనే దూరమైపోతాను
ఎవరికీ పనికిరానప్పుడు...
నాలోనుంచి నేను దూరం అవుతాను
నీకు నేను దగ్గర  కాలేనప్పుడు
నాకై నేను వేసుకున్న శిక్ష నా మౌనం
ఆ మౌనంలో కాలి కరిగిపోతున్నా
ఎప్పటికీ తిరిగి రాని వసంతంలా
నీవు వెళ్ళీన క్షనం నుంచి ఇలా
నాలో నేణు నాకు నేను మదన పడుతున్నా ప్రియా