. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Thursday, April 25, 2013

తనని మోసం చేసి వెళ్ళిపోయిన ప్రియురాలి గురించి ,తానూ చనిపోతూ ఒక ప్రియుడు రాసిన ఒక విషాద ప్రేమ లేఖ..

ప్రియా ప్రియతమా...
ఇటు చూడు,
నా వైపు చూడు,
నా కళ్ళలోకి చూడు,
నా కళ్ళలోని నీ రూపు చూడు

ప్రియా ప్రియతమా

జీవం లేని నా కళ్ళు చూడు,
నీ కాళ్ళ రెపరెపలు చూడలేని ఆ కల్లెందుకు.

ప్రియా ప్రియతమా

మూగబోయిన నా నోరు చూడు,
నిన్ను ప్రియతమా అని పిలవటానికి వీలు లేని ఆ నోరు ఎందుకు.

ప్రియా ప్రియతమా

సరిగా లేని నా గుండె చప్పుడు విను,
నీ గుండె ని తాకలేని ఆ చప్పుడుఎందుకు.

ప్రియా ప్రియతమా

ఆగిపోతున్న నా శ్వాసని తాకు,
నీ శ్వాస లో చేరలేని నా శ్వాస ఎందుకు.

ప్రియా ప్రియతమా

నేనే నీవై ప్రేమించా,
నువ్వు నేను ఒకటవుతామనుకున్న,
నన్ను వదిలి వెళ్ళిపోయావు,
నీతో కలిసి జీవించలేని ఈ ప్రాణమెందుకు,
అందుకే ఈ లోకాన్నే విడిచి వెళ్ళిపోతున్నా....

ఆమె లేని తన జీవితం వ్యర్ధం అనుకున్నాడు..

అందుకే తను కూడా మరణిస్తూ ఈ చివరి ప్రేమ లేఖ రాసాడు..