. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Friday, December 2, 2011

నా తీపి బాధ

నా తీపి బాధ
నిన్ను చూసాక తెలిసింది "మనిషి " విలువ
మాట్లాడితే తెలిసింది "మనసు "విలువ
కలిసుంటే తెలిసింది "సంతోషం " విలువ
నీ గూర్చి ఆలోచిస్తే తెలిసింది "ఆశ " విలువ
నువ్వు ఒక్క క్షణం దగ్గరుంటే తెలిసింది "కాలం "విలువ
నువ్వు దురముంటే తెలిసింది " కన్నీటి " విలువ
నీ తేనె మనసుకు తెలియలేదా
నా తీపి బాధ
అదే నా ప్రేమ గాధ ..............