. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Friday, December 9, 2011

చల్లని రోజు ఆ చలిలో చూడు ..ఆ మంచులో నీవే కనిపిస్తున్నావు

పున్నమి రోజు చంద్రున్ని చూడు
ఆ వెన్నలలో నీవే కనిపిస్తున్నావు

వేసవి రోజు సూర్యున్ని చూడు
ఆ వెలుగులో నీవే కనిపిస్తున్నావు

వర్షపు రోజు ఆ వానని చూడు
ఆ చినుకులో నీవే కనిపిస్తున్నావు

చల్లని రోజు ఆ చలిలో చూడు
ఆ మంచులో నీవే కనిపిస్తున్నావు

నా కళ్ళలోకిపరిసిలనగా చూడు
ఆ కలలోను నీవే కనిపిస్తున్నావు

నా హృదయాన్ని తట్టి చూడు
ఆ హృదయం లోను నీవే కనిపిస్తున్నావు

అనుక్షణా౦ నీవు నాకు కనిపిస్తూనే ఉన్నావు ప్రియా
నాచివరి శ్వాస అగిపోయేదాకా నీవు నామనస్సులో నిలచే ఉంటావు ప్రియా