. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Sunday, December 11, 2011

చూపులు నిజంగా చురకత్తులే...మనసులో ఎప్పుడో దూచుకపోయాయి

నీ చూపులు నిజంగా చురకత్తులే...మనసులో ఎప్పుడో దూచుకపోయాయి..
ఆచూపుల్లో ఎముందో తెలీదు..గుడేల్లో గుబులు రేపుతాయి
మదిలో నీతలపులు రేపగానే ..గుండెళ్ళో గుచ్చుకెళ్ళిన ఆ చూపులే గుర్తుకు వస్తాయి
..మనసులో అల్ల కళ్ళోలం రేపే ఆ చూపుళ్ళో..ఏంమాయ ఉందో తెలీదు..?
అప్పుడేప్పుడో చూసినా ఆకళ్ళలో..ఏదో మాయవుంది..అదో కరిగిన జ్ఞాపకం
చురకత్తుళ్ళాంటీ చూపులు గుర్తుకువచ్చి..ఇప్పటికీ గుండెళ్ళో తుఫాను రేగుతూనే ఉంది..
ఆ చూపుళ్ళో చిక్కుకున్న నేను బయట పడతాను అని నమ్మకంలేదు
ఈ జీవితం ఇలా కరిగి పోవల్సిందే గతాన్ని తల్చుకొంటూ ప్రస్తుతాన్ని తిట్టూకొంటూ