. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Thursday, December 8, 2011

గుండె ముక్కలైపోయి సుడిగుండాలే చెలరేగి

ఆడదాన్ని అద్బుతంగా వర్నించిన పాట ఇది టైటిల్ సాంగ్ అయినా ..మంచి మెలోడీతో మనసుకు ఆహ్లాద్దాన్ని చ్చేసాంగ్..ఆడవాళ్ళ జీవితాన్ని ప్రక్రుతితో వర్నిస్తూండే పాట ఆపాట లో పదాలు చదవండి ..వీడియోకూడా ఉంది చూడండి
తరంగిణీ ఓ ఓ… ఓ తరంగిణి
తరంగిణీ ఓ ఓ… ఓ తరంగిణి
ఏ ఒడిలో నీ జననం ఏ కడలికో నీ పయనం
ఏ ఒడిలో నీ జననం ఏ కడలికో నీ పయనం
తరంగిణీ ఓ ఓ… ఓ తరంగిణి

ఇసుక తిన్నెలెదురైనా ఏ గిరులు తిరిగి పొమ్మన్నా
లోయల్లో దిగిపోయినా పాయలుగా విడిపోయినా
లోయల్లో దిగిపోయినా పాయలుగా విడిపోయినా
ఆగిపోదు నీ నడక ఆ..
ఆగిపోదు నీ నడక ఆ గమ్యం చేరేదాకా
తరంగిణీ ఓ ఓ… ఓ తరంగిణి

గుండె ముక్కలైపోయి సుడిగుండాలే చెలరేగి
కల్లోలం విషమించినా ఆ…
కల్లోలం విషమించినా కాలమే వంచించినా
తరంగిణీ ఓ ఓ… ఓ తరంగిణి
ఆగిపోదు నీ నడక ఆ గమ్యం చేరేదాకా ఆ…
తరంగిణీ ఓ ఓ… ఓ తరంగిణి

ఎదలోని రాపిడిలోన కదలాడు నురగలపైన
కలకలనవ్వులున్నాయో ఓ….
కలకలనవ్వులున్నాయో కన్నీళ్ళు పొంగుతున్నాయో
తెలిసేదెవరికి.. ఆ దైవానికి

తరంగిణీ ఓ ఓ… ఓ తరంగిణి
ఏ ఒడిలో నీ జననం ఏ కడలికో నీ పయనం
ఏ ఒడిలో నీ జననం ఏ కడలికో నీ పయనం
తరంగిణీ ఓ ఓ… ఓ తరంగిణి
ఓ తరంగిణి ఓ తరంగిణి