. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Thursday, December 22, 2011

ఎలా తెలుస్తుంది నీకు ఎదురుచూపు ఏమిటో!

తపించి చూడు ఎదుటివారి తలపులలో
తెలుస్తుంది నీకు ప్రేమంటే ఏమిటో
అన్నిటిలా ప్రేమ ..నీకు తెలీదు
ఎలా తెలుస్తుంది నీకు ఎదురుచూపు ఏమిటో!

నిన్ను చూసే నా కళ్ళు తమని తాము చూసుకోలేవు
మాటవినని మనసుని మందలిద్దామంటే అది నా చెంతలేదు
నా నీడలో, శ్వాసలో నీవున్నప్పుడు నన్ను వీడి నీవు పోలేవు
మనసు పొరల్లో దాగిన మమతకు ప్రేమమాధుర్యమే తెలియదు!