. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Sunday, December 18, 2011

ఒక కల... అజ్ఞాతంగా అంతమైపోవాలని

ఒక కల...అధ్భుతమైన చిత్రాన్ని గీయాలని
ఆ చిత్రంలో నీ జీవకళ ఉట్టిపడాలని!!!


ఒక కల...మంచి కవిత వ్రాయాలని
నా భావాలన్నీ అందులో పొందుపరచాలని!!!


ఒక కల...మధురమైన గేయం రచించాలని
ఆ పాటతో నీవు పరవశించిపోవాలని!!!


ఒక కల...నీకు తోడై ఉండాలని
ఆనీడ నీవు మరనించేవరకు తోడై ఉండాలని !!!


ఒక కల...నీకలలు సార్దకంకావలని
వాటన్నిటీకి నేనే కారణం కావలని !!!

ఒక కల...నీ కళ్ళలో మెరుపులు మెరవాలని
ఆ మెరుపుల్లో కలకాలం ..అలాగే ఉండాలని!!!

ఒక కల...నీకంట కన్నీరు రావద్దని
నీ పెదాలు ఎల్లప్పుడూ నవ్వూతూ ఉండాలని !!!


ఒక కల...నీ ఊహకలకు రెక్కలు రావలని
ఆ రెక్కలు కలకాలం నేనైఉండాలని !!!

ఒక కల...నీవు అనుకున్న శిఖరాలు చేరాలని
ఆశిఖరాల క్రింద నేను సిధిలమైన పర్వలేదని !!!


ఒక కల... అజ్ఞాతంగా అంతమైపోవాలని
అంతమై నీ మనస్సులో శాస్వితంగా జీవించాలని!!!