. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Thursday, December 22, 2011

ప్రేమ లో మొసందాగి ఉంది ఆనిజాన్ని మనం తెల్సుకోలేకపోతున్నాం..

జరిగేవన్నీ నిజాలు అనుకోవడం బ్రమ..
బ్రమలన్నీ వాస్తవాలవుతాయనుకోవడం పిచ్చి..
నిజాయితీగా ఉండి సాదించేది సూన్యిం..
నటించాలి ఎదిటివారిని ఏమార్చాలి అలాంటి వారిదే నిజమైనా ప్రేమ..
ప్రేమల్లొ కూడా ఈ తేడాలున్నాయి..అప్పుడలా ఇప్పుడిలా..
ప్రేమ లో మొసందాగి ఉంది ఆనిజాన్ని మనం తెల్సుకోలేకపోతున్నాం..
మనుషుల్ని మనుషులే మనసుతో ఆడుకుంటున్నారు..
నా అనుకున్న వాళ్ళే గుండెళ్ళో గుచ్చేలా మాట్లాడితే ఎమనాలి..