. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Thursday, December 1, 2011

నల్లని నీ కురుల్ని చూసి చీకటి చిన్న బోయింది

నల్లని నీ కురుల్ని చూసి చీకటి చిన్న బోయింది
నుదుటిపై నీ బొట్టుని చూసి సూర్యుడు అసూయ పది మబ్బులని ఆశ్రయిస్తున్నాడు
నీవు కట్టిన చీర రంగుని చూసి ఆకాశం వెల్ వేల బోతోంది
నీ నడక లోని అందాన్ని చూసి కొండలలోని సెలయేరు సోమ్మసిల్లుతుంటే
ఇన్ని హంగులున్న నీవు నాకు దక్కవేమో అని
నా హృదయం మౌనంగా విలపిస్తుంది..!!!!