. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Sunday, June 5, 2011

నీ ఫోన్ కాల్ ... నీ SMS వస్తే ఇక్కడ పెద్ద సీన్ అవుతోంది
ఇలా జరుగుతుందని అస్సలు ఊహించలా..
మొదట నమ్మలా తర్వాత నమ్మక తప్పలేదు..
నీ పేరుతో సహా అందరికీ చూపించి హాట్ జోక్సు నీమీద
అసలు మీ పరిచయం ఎలా అయిందో అర్దంకావడంలేదు..
ఆఫీసులో చాలామందికి తెల్సింది నివేవరో ..
ఆఫీసులో నీవే హాట్ టాపిక్ అవుతున్నావు అని నీకు తెల్సా..
నీ గురించి వాడు చెప్పే మాటలు చూస్తుంటే రక్తం ఉడుకుతోంది
నీవు ఎవ్వరికి తెలీదు అనుకుంటున్నావు ..అందరికి చెబుతున్నాడు గొప్పగా
నీవు ఫోన్ లో మాట్లాడే ప్రతి మాట ఇక్కడ అందరు వింటున్నారు అని తెల్సా
నీ ఫోన్ కాల్ ... నీ SMS వస్తే ఇక్కడ పెద్ద సీన్ అవుతోంది
SMS అందరికీ చూపించి వెకిలీ మాటలు చుస్తుంటే
ప్రతి నిమిషం నీకాల్ ఇక్కడ్ పెద్ద జోక్ అని తెల్సా నీకు
అంత ఇదిగా వాడికి ఎందుకు కాల్ చేస్తున్నావో అర్దంకావడంలేదు..
మొదట అర్దకాలేదు ఆ తర్వాత నిజం తెల్సింది
నీవు మాత్రం ఎవ్వరికీ తెలీదు అనుకుంటున్నావు నిజమే కదా
అందరు నవ్వుకుటున్నారు వాడు అలా చేస్తున్నాడు అని నీకు తెల్సా..
నిన్ను కల్సేందుకు వెలుతున్నాను అని అందరికి చెప్పి మరీ వెలుతున్నాడు..
ఎక్కడ కలుస్తున్నాం...ఏంచేస్తున్నాం అంటూ ఏవేవో చెబుతున్నాడు..
అలాంటి వాడితో తెల్సి మాట్లాడుతున్నావో తెలియక మాట్లాడుతున్నావో తెలియట్లా
ఎంత దారుణంగా మాట్లాదుతుంటుంటే రక్తం ఉడుకుతోంది...