. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Friday, June 17, 2011

తగలబడుతున్న శవంలా ఎదురు చూస్తున్నా నీకోసం

అవును నేనే !!
నువ్వెప్పుడు వస్తావా అని "విరహం" అనే మరణ శయ్య పై
తగలబడుతున్న శవంలా ఎదురు చూస్తున్నా నీకోసం
ఎదురుచూస్తున్నది ...నేనే...ఎందుకంటే ఆశచావక
క్షణాలని కాపలాగా పెట్టి
నీ రాక కోసం అందరినీ అడిగి ,అడిగి
నోరెండిపోయిన ప్రేమ నది ని నేనే మరి
ఏం చేయను...
నీవు నన్ను విడచిపోయావు...వస్తావో..రావో తెలీదు
మూడు కాలాలు,ఆరు ఋతువులు ,చివరగా
లక్ష నిస్పృహలు గా అనిపిస్తోంది ....

ఎందుకు? ఎందుకు నీ కింత నిర్దయ నా మీద ...
జ్ఞాపకాలని ఇచ్చి మనసు తీసుకు పోయావ్
రాలేవా ......... ఒక్కసారి నా కోసం
అలిసిపోయిన ఆకాశం లాంటి నాకు
అరవిరిసిన నిండు పున్నమివై
నీతో మాట్లాడకుండా మూగపోయిన నా నోటికి
నీ నామావధానం చేసే ప్రేమ పలుకు వై !!
చివరగా..నా ప్రాణం పోయేలోపు చూడాలని ఉంది
నన్ను బ్రతికించ డానికి కావల్సింది ప్రాణ వాయువు కాదు .
నీ ప్రేమ వాయువు !!!
ఇట్లు...........
నీ కోసం ఎదురు చూసే
ప్రేమ జ్ఞాపకాలని ముద్రించుకున్న నీ మనసు జ్ఞాపికను..
నీవొస్తావని ఆశ చచ్చిపోతోంది రోజు రోజుకి..ఎదురు చూస్తున్నా
నీకు ఆఖరి చూపులు కూడా దక్కవు మరి...అయినా...?