. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Thursday, June 16, 2011

చంద్రుడు చూసే ఓర చూపు కోసం కలువలా..నీ రాక కోసం

నీ రాక కోసం...ఈ క్షణం
నువు నా చెంతన లేవని
కుంగిపోను నేను.నా ఎదురు చూపులు
నిన్ను చూసి ..జీవం పోసుకొంటాయి,
మిల మిల మెరిసే ..క్షణాల కోసం..
ఆశ పడతాను..వసంతం ఇచ్చే
చివురాకుల కోసం కోకిలలా,
చంద్రుడు చూసే ఓర చూపు కోసం కలువలా,
నీ రాక కోసం...నీ చుట్టూ
నా శ్వాసని ముడేసి, క్షణ క్షణం
నీ తలపుల్ని శ్వాసిస్తూ,నీ కోసం
ఎన్నాళ్ళైనా ..ఎదురు చూసే
ఆశా జీవిని నేను..రావని తెల్సినా..
రాలేవని తేలినా...ఒకప్పటినేను..
నీహుదిలో నేనని తెల్సినా..
మనసు మాటవినదుకదా..
అందుకే చకోరపక్షిలా నీకోసం ప్రాణం పోయే వరకు ఎదురు చూస్తాను..