. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Monday, June 13, 2011

చిరవరకు నాప్రాణం పోవడానికి నీవే కారణం అవుతున్నావు


ఎవరులేని ఒంటరి పయనంలో...
బంధాలే లేని నిర్మానుష్య లోకంలో...
నాకోసం వచ్చావు

మమతంటే ఎరగని మనసులో...
ప్రేమంటే తెలియని హృదయంలో...
చిరునామా అయ్యావు

నిరాశ నిండిన మనసులో...
రంగులు ప్రపంచం ఎరగని నా కనుపాపల్లో...
కాంతి నింపే వెలుగయ్యావు

సంతోషమెరగని జీవితంలో...
నాకోసం ఎవరూ లేని ప్రపంచంలో...
నీకోసం (నే)ఉన్నానంటూ అన్నీ నీవైనావు
మరి ఇప్పుడేమైనావు కానరాకుండా పోయావు..

జీవితంలో చెప్పలేని నిరాశ మిగిల్చావు..
జీవితంలో చెప్పలేనంత భాదను మిగిల్చావు..
చిరవరకు నాప్రాణం పోవడానికి నీవే కారణం అవుతున్నావు