. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Sunday, June 5, 2011

ఎందుకు దూరం అయ్యావు..అంత తప్పు చేశానా ...?
ఎన్నాళ్లిలా... ఎన్నేళ్లిలా
నవ్వును నా ముఖానికి
అతికించుకోను?
నీకోసం బలవంతంగా
పెదాలను సాగదీయగలనే గాని
ఇంకిపోయిన ఈ కన్నీటి చెలమల్లో
ఏ కలువ పూలు పూయించగలను?
నీ నిర్లక్ష్యపు సెగకి
రగిలిపోయి బూడిదగామిగిలినా ఇప్పుడు..
తిరిగి కోలుకోలేనంతగా మానసికంగా దెబ్బతిన్నా..
గతంలా మనం ఉండలేమని తెల్సినా ఎక్కడో చిన్ని ఆశ..
ఎవరన్నా ఆప్యాయంగా మాట్లాడితే నిజమా అని పిస్తుంది..

నీ వంటే నాకెంత ఇష్టమో తెల్సి నీవు ఇలా..
....నీవంటే ఇప్పటికీ ఆ ఇష్టం ఫోలేదు...
...ఆ ఇష్టం ఇప్పుడు నీ వంటే ప్రాణంగా మారింది..
మరి ఎందుకు దూరం అయ్యావు..అంత తప్పు చేశానాని..
అని భాదపడని తలచుకోని క్షనం లేదు..అంటే నమ్ముతావా..

.....ఇప్పుడని పిస్తుంది .....
....ఒకరికోసం ఒకరుగా........
....ఒకే ప్రాణంగా..విడదీయలేనంతగా....
....ఎవ్వరు ఏంచెప్పినా విననంత ఘాడంగా..
....అంత స్నేహంగా ఎలా ఉంటారు....
....అలా ఎలా ఉంటారు అనిపిస్తుంది......
....అదంతా నిజమేనా అనిపిస్తుంది.......

- ఎవ్వరికి ఏమీకాని "ఓబుల్ రెడ్డి"