. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Thursday, June 16, 2011

ఆ మత్తే శాశ్వ్తంలోకంలోకి తీసుకెలుతుంది..
నాలో నేను లేనే లేను
నాకే నేను అర్థం కావట్లేదు
నాలో గోల ఏంటో మరి
నా ఈ స్థితి ఎందుకో మరి
పంచుకోలేను ఈ నా వేదన
ఉంచుకోలేను నా ఈ తపన
ఎలా ఉంటుందో ఎపుడు గుచ్చిందో తెలియని
ఓ మత్తు మెత్తగా కమ్మేసింది నన్ను...
ఆ మత్తే శాశ్వ్తంలోకంలోకి తీసుకెలుతుంది..
నీవు లేని మరొ ప్రపంచంలోకి నేనొక్కడినే వెలుతున్నా..
అక్కడ నీ చిరునవ్వులు ఉండవు ...నిన్ని చూడలేను ..
అయినా తప్పని పరిస్థితుల్లో తప్పక వెలుతున్నా..
నా ఆఖరి వీడ్కోలు నీకు చెప్ప పరిస్థితుల్లో నేను లేను..
ఎందుకో పోయేలోపు ఒక్కసారి నీతో మాట్లాడాలని ఉంది..
ఆకోరిక తీరదని తెల్సి కాని తీరని కోరికతో తీరందాటుతున్నా
నీకు ఏవేవో చెప్పాలని ఉంది...కాని.. కాని.. కాని..
....చెబుదామన్నీ వినే స్థితిలో నీవు లేవు ..