. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Thursday, June 23, 2011

కలలు కళ్ళలై కన్నీల్లు మిగిలాయి..
నే ఒంటరిని కాను"
నా కనులకు తెలుసు
నే నిన్ను చూడలేనని..!!
నా మనసుకు తెలుసు
నే నిన్ను చేరలేనని..!!
నువ్వు లేవని తెలుసు..
ఇక రావని తెలుసు..
అయినా.. నా నేస్తం నే ఒంటరిని కాను
నీ తలంపులు నాతో ఉన్నంత కాలం
కలలు కళ్ళలై కన్నీల్లు మిగిలాయి..
నీ వెవరంటూ ప్రశ్నిస్తున్న కాలం..
నా కెందుకు దూరం అయ్యావు..
నీవెక్కడ ఉన్నావు..
ఎలా ఉన్నావు అంటూ నామనస్సు నిన్నడుగుతోంది..
అందుకే ఈ భాద బరించలేక పోతున్నా..
నీకు కనిపించని వినిపించనంద దూరానికి