. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Saturday, June 25, 2011

నా కళ్ల్ళలోనా.. నీకోసం కరిగించిన కన్నీళ్ళలోనా?
ఓ ప్రేమా ఎక్కడున్నావ్?
నా కళ్ల్ళలోనా.. నీకోసం కరిగించిన కన్నీళ్ళలోనా?
నా ఆశలోనా..నీ కోసం వొదిలేసే శ్వాసలోనా?
ఓ ప్రేమా ఎక్కడికెళ్ళావ్? ఊరించావు నిజమని నమ్మేలాచేశావ్
అన్నీ నిజమనుకొని నీవే నా ప్రానం అనుకొని..నమ్మిన క్షనాన
నా నమ్మకాన్ని ఒమ్ముచేసి..నన్ను ఒంటరివాన్ని చేసి..
తీరని వేదన భాదను నా మనసుకొదిలి నీవెక్కడికిపోయావు
తీరాన్ని వొదిలెల్లే అలలా...దూరాన్ని దరిచేర్చే దిశలా.
ఓ ప్రేమా ఎందుకెళ్ళావ్?అని అడుగుతున్న నిన్నే..?
చిగురించిన చిన్ని ఆశలను చితి మంటకు చేర్చేందుకా,
గుండె పగిలిన ప్రేమికుడి రోదనతో మరో ప్రేమ సౌధాన్ని పేర్చేందుకా!