. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Wednesday, June 29, 2011

మరో క్షణమైనా నిరీక్షించని ఆ ఆఖరి క్షణం నిన్ను మరువనివ్వదు

నీ ఊపిరిని నాఊపిరిగా చేసుకున్న నా ఆలోచన స్వరం నిన్ను మరవనివ్వదు
పెదవి చెర దాటని నీ గుండె లోని భావం నిన్ను మరవనివ్వదు
కనుపాపలు కురవనివ్వని నీ కన్నీటి వర్షం ... నిన్ను మరవనివ్వదు ...
కనిపించే నీ నయనం విడిచిన భాష్యాల బాణం మరపురానివ్వదు
ఆశించని నీ కరమిచ్చిన తొలి చెలిమి వరం నిన్ను మరపురానివ్వదు
మరలా మరలని నీ అడుగుల దురాల పయనం నిన్ను మరువనివ్వదు
మరో క్షణమైనా నిరీక్షించని ఆ ఆఖరి క్షణం నిన్ను మరువనివ్వదు
తరువాత యుగాన్ని తలపించిన నిజాల నిమిషం నిన్ను మరువనివ్వదు...... నిన్ను

"కదిలే కాలం నీ కాళ్ళ కింద నా హృదయాన్ని అణిచివేస్తున్నా ,
మరణించే కాలం మిగిలిఉండే వరకు నా చెలియ నిన్ను మరవనివ్వదు..
తన చెలిమి నిన్ను మరపురానివ్వదు .. "