. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Thursday, June 9, 2011

మన ఇరువురి మనసుల దూరం ఎంత...?........

నీ నయనాల నడుమ దూరం ఎంత?
నీ ఉచ్వాస నిశ్వాసల మద్య నిడివి ఎంత?
నీ గుండె చప్పుడుకు వేగం ఎంత?
నీ కనురెప్పలకు సవ్వడి ఎంత?
నీ అడుగులకు ఎడం ఎంత?
జవాబు నీ చిరునవ్వులో దాచుకున్నావా....
నేను చెప్పనా ,నిజం చెప్పనా
మన ఇరువురి మనసుల దూరమంత ....
రెప్పపాటు క్షణమంత....
మన ఆలోచనల పరుగంత.....
నీ జ్ఞాపకాల విలువంత....
మన ప్రేమకున్న వయసంత.....
నేను నిన్ను చేరుకునే అంత....

అయినా నీవు నన్ను చేరుకోలేనంత దూరం పోతున్నావు..
ఎందుకలా నానుంచి దూరంగా పరుగెడుతున్నావు..
దగ్గరవుదామని వస్తుంటే ఎందుకలా శత్రువులా చూస్తావు..

అందుకే నీపరుగు ఆపేసెయి హాయిగా ఉండు..
ఇక నానుంచి దూరంగా పోవాల్సిన పనిలేదు..
నేను నీకు ఎప్పటికి కానరానంత దూరంగా పోతున్నాలే..