. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Friday, June 24, 2011

ఇంతగా ఇలా మారిపోతానని నేను కలలో కూడా అనుకోలేదు తెలుసా..
భాదపడటం అలవాటైంది..ఎందుకంటే ప్రతి నిమిషం జరిగేది అదేగా..
నా మీద నాకు ఎప్పుడో నమ్మకం పోయింది...దిగులుగా ఉంది..
నా స్నేహం మీద..నా ప్రేమ మీద నమ్మకం పోయంది..
ఇప్పుడు నన్ను నేను కూడ నమ్మనంతగా మారిపోయాను తెలుసా..
అవును తెల్సుకోవాల్సిన అవసరం నీకేంటి..నే నెవ్వరిని..
ఇంతగా ఇలా మారిపోతానని నేను కలలో కూడా అనుకోలేదు తెలుసా..
నేనిలా మారటానికి కారణం నీవే ..
నీవు నా జీవితం లో ప్రవేశించాకే మొదలైంది..
నీవు దూరం అయ్యాక రూఢీ అయింది..
అందుకే నన్ను నేను నమ్మటం మానివేశాను..
నీవు ఎదురుగా వచ్చి నాతో ఇదివరకటిలా మాట్లాడినా నమ్మలేనంత మారిపోయా..
అప్పటి నీనవ్వులు..నీమాటలు ఇంకా నాపక్కన ఉండి మాట్లాడి నట్టుంది ..
అప్పుడు తెలీలా ప్రియా అది శాశ్వితం కాదని నిజం అని నమ్మా..
అప్పుడు తెలిదు అవన్ని ఒట్టి బ్రమలని ..అవే శాశ్వితం అని నమ్మా
మనసులో కొండంత భాద పెట్టుకొని బైటికి నటించడం కష్టంగా ఉంది..
నలుగురితో హేపీగా ఉన్నట్టు నటించడం నావళ్ళ కావడంలేదు..
అవును ఇప్పటికీ నాకూఅర్దం కానివి చాలా వున్నాయి తెలుసా..?
ఎవ్వరు భాదపడ్డా తట్టుకోలేవు నేను తప్ప ఎందుకని..
ఎవ్వరికి ఎమైందని తెలిస్తే అంతగా ఫీల్ అవుతాను నాకు తప్ప..
అందరి తో బాగుంటావు నా ఒక్కడీతో తప్ప ఎందుకని అలా..?
నిజంగా నేను మంచి వాడిని కాదుకదా అందుకే ఇలా చేస్తున్నావు..
ఒకప్పుడు ఉన్న ఇష్టం ఏమైంది ఇప్పుడు...
అవును నీకు నేనంటే ఇష్టంలేదు కదా అందుకే ఇలా చేస్తున్నావా..
నీకు చూడాలనుకున్నా కనిపించనంత దూరం పోతున్నాలే..
ఒకవేల నీ మనస్సు మారి నన్ను చూడాలనుకున్నా నీవు చూడలేవు...
" I MISS U " అని నీవు ఎవ్వరికైనా చెప్పి
ఉంటావు నాకు చెప్పే అవకాశం ఇవ్వను GUD BYEE 4 Ever..