. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Friday, June 24, 2011

మూసిన కనుల వెనక మూగబోయిన కన్నీటి శబ్దాలు..
నీకోసం ఇప్పటికీ నిదిర లేని రాత్రులు గడుపుతున్నాని నీకు తెల్సు
మూసిన కనుల వెనక మూగబోయిన కన్నీటి శబ్దాలు..
మూలకి విసిరేసిన చిత్తు కాగితాలు....
నీకోసం పిచ్చిరాతలు బ్లాగుల్లో రాస్తూనేను
నన్ను నాకే వొదిలేసి వెళ్ళిన నువ్వు..
చిత్రం కదూ...
మనసు అగ్నిగుండంలా తగల బడుతోంది నీకోసం
మనసు కాలుతున్న వాసన,
కాలి కాలి బూడిదైఏందుకు సిద్దంగా ఉంది
ఏ మూలో మిణుకు మిణుకు మంటున్న ఆశ...
నువ్ రాక పోతావా. అని
కానీ నా మనసుకి భాష రాదు
ప్రేమ ఘోష తప్ప..
ఆశ చావక విరహాగ్నిలో ఇలాగే పోతాను ..
ఇది మాత్రం నిజం నీవస్తావనేది కళ్ళగానే మిగిలిపోతుంది.