. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Thursday, June 23, 2011

కంటి ముందే కలవై కరిగిపోయవు సుమా!


నిన్ను అందుకోవాలనుకున్నాను నేస్తమా,
కానీ అందనంత ఎత్తులో ఒదిగిపొయావు సుమా!
నిన్ను కళ్లలొ దాచుకోవాలనుకున్నాను నేస్తమా,
కంటి ముందే కలవై కరిగిపోయవు సుమా!
అలగా నీ ప్రణయ తీరాన్ని చేరుకోలేక,
శిలగా మారిపోతున్నాను,
ఒక బండ గా ఉండిపోతున్నన్నాను...ఈ నాటికి!
నిన్ను చేరేనా ఏ నాటికీ?