. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Wednesday, June 22, 2011

సున్నితంగా ఉండే వాళ్ళు ఈ పోష్టు చూడకండి....?

ఇది చాలా దారుణంకదా ...ఇలాంటివి చూస్తే నీకేమనిపిస్తుంది.
నీకు భవిష్యత్తులో ఇలాంటిది నీకు ఎదురైతే ఎంచేస్తావు.....?
ఒకప్పుడు నీవు బాగా ఇష్ట పడ్డ వ్యక్తి ని నీవు ఇలా చూడాల్సి వస్తే..?
కొందరు మనస్పూర్తిగా ప్రాణానికి ప్రాణంగా ప్రేమించిన పాపానికి ఇలా బలౌతారు..తప్పని పరిస్థితుల్లో..
ఇలా చేయడం ఎంత వరకు కరెక్టో తెలీదుకాని అప్పుడు ఆక్షనం లో వారికి తోచిన నిజం...తప్పని పరిస్థితి అయినా తప్పేనా ...?