. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Monday, June 20, 2011

ఎంచేయాలో తెలీక ఓంటరిగా కూర్చొని ఆలోచిస్తున్నా..ఎందుకో ఈ వేళ
ఆ క్షణం
మొదటిసారి …..నీ కాళ్ళ ఎదుట నిలిచిన … రోజు కావలి ..
మొదటిసారి …..నీ తో నడిచిన పయనం కావాలి ..
మొదటి సరి …..నీ తో మాట్లాడిన క్షణం కావలి ..
మొదటిసారి నిన్ను తాకిన పులకరింత కావాలి మల్లి కావాలి..
ఒక్కసారి ………… ఎన్నో చెప్పాలనుకున్న కానీ కుదరలేదు .
ఎన్నో మాట్లాడాలనుకున్న కానీ కుదరలేదు…
ఆక్షనాని మళ్ళీ తిరిగి వస్తాయా..కనీసం కలలోనైనా..
ఒకప్పటి నిజాలు ఇప్పుడు అబద్దాలు గా మారాయి..
గుండెకు గాయాలు చేశాయి ..ఎప్పటికీ ఆగాయం మానేలా లేదు...
ఎంచేయాలో తెలీక ఓంటరిగా కూర్చొని ఆలోచిస్తున్నా..ఎందుకో ఈ వేళ
తిరిగిరాని గతాన్ని గుర్తుకు తెచ్చుకుంటూ..చీకటైనా భవిష్యత్తుకు తలచుకొంటూ..