. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Thursday, June 23, 2011

నీ మౌనమేంతో బరువై ........నీ మాటలన్నీ కరువై ......

నీ మౌనమేంతో బరువై ........నీ మాటలన్నీ కరువై ......
నీ మౌనమేంతో బరువై ........నీ మాటలన్నీ కరువై .......
మనసులో భాద తట్టుకోలేక...నిజాన్ని నమ్మలేక
రెప్ప పడదు ఏ కంటికిన నిను కలిసే దాక ...........
నీ పరిమళాల చందనాలే ..ఇంధనమై నను మండిస్తే.........
నువ్వు రేపిన ఆశలే నన్ను నిద్దుర పట్టనీయకుండా చేస్తున్నాయి
నీ జ్ఞాపకాలలో బందినయ్యాక....ఏమి చేయాలో అర్దకాక ఆకాశం వైపు చూస్తున్నా ఇలా
నిను చేరుతానన్న ఆశచావక ఎన్నాల్లిలా ఏన్నేళ్ళీలా ప్రియా
ఈ ప్రాణమెందుకు ఇక ..కన్నీటి కడలోకలిసేందుకు ...వెలుతున్నాలిలా