. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Thursday, June 16, 2011

మనుసున్న మనిషికి మరణయాతన లెక్కువ...!
కలలున్న మనిషికి కన్నీరెక్కువ
మనుసున్న మనిషికి మరణయాతన లెక్కువ
కదిలి పోయే కాలానికి తొందరెక్కువ
మరణించే జీవికి మక్కువెక్కువ
వీచే గాలికి భందమెక్కువ
పారే జలపాతానికి పరువళ్ళు మక్కువ
కన్నీరుకి కనికరమెక్కువ..
జాలి లేని హృదయాలకు నిరాశలెక్కువ..
ఈ విధంగా అన్నింటిని గురించి చెప్పే
నాకు నీపై ప్రేమ ఎక్కువ...
అయినా నాపై నీకు కనికరం లేదుకదా..?
అందుకే నీవుదూరం అయినప్పటినుంచి నిరాశతో ఉన్నా ప్రియా..